İngilizce gramer dilbilgisi terimleri

İngilizce Dil bilgisi (Gramer) Terimleri – Testli Alıştırmalı Oyunlu Bulmacalı

İngilizce dilbilgisi terimleri (gramer terimleri) ve Türkçe anlamlarını nasıl öğrenelim?

İngilizce dilbilgisi terimlerini (language terminology) oyunlar, bulmacalar, testler ve alıştırmalar eşliğinde eğlenerek burada kolayca öğrenebilir ve ezberleyebilirsiniz. Dilbilgisi terimeri dediğimiz gramer terimlerini daha iyi pekiştirmeniz için bu konuya özel oyunlar ve alıştırmalar da hazırladık. Sayfanın aşağısına doğru indikçe ilgili sayfaları görebilirsiniz.

İngilizce dilbilgisi terimleri listesi ve anlamları:

 • active voice: etken cümleler
 • adjective: sıfat
 • adjective clause: sıfat cümlesi
 • adverb: zarf
 • adverbial clause: zarf cümlesi
 • affirmative: olumlu
 • affix: önek
 • agreement: uyum
 • article: a, an, the kelimeleri
 • auxiliary verb: yardımcı fiil
 • helping verb: yardımcı fiil
 • bare infinitive: fiilin yalın hali
 • base form: kök biçimi
 • case: hal
 • causative verb: ettirgen fiil
 • clause: yan cümle
 • comparative: kıyaslamalı
 • comparative adjective: karşılaştırmalı sıfat
 • complement: tamamlayıcı
 • compound noun: bileşik isim
 • compound sentence: bileşik cümle
 • conditionals: şart cümleleri
 • conjunction: bağlaç
 • continuous: devam eden
 • progressive: devam eden
 • contraction: kısltma
 • countable noun: sayılabilir isim
 • defining relative clause: tanımlayıcı sıfat cümleleri
 • demonstrative pronoun: gösterme zamirleri
 • demonstrative adjective: gösterme sıfatları
 • dependent clause: bağlı cümle
 • direct speech: direk anlatım
 • direct object: direk nesne
 • first conditional: birinci şartlı cümleler
 • future continuous: sürekli gelecek zaman
 • future progressive: sürekli gelecek zaman
 • future simple: normal gelecek zaman
 • genitive case: iyelik durumu
 • gerund: isim-fiil
 • helping verb: yardımcı fiil
 • imperative: emri kipi
 • indefinite pronoun: belirsiz zamir
 • independent clause: bağımsız cümle
 • main clause: temel cümle
 • indirect object: dolaylı nesne
 • indirect question: dolaylı soru cümlesi
 • indirect speech: dolaylı anlatım
 • reported speech: dolaylı anlatım
 • infinitive: mastar
 • interjection: nida
 • interrogative: soru
 • interrogative pronoun: soru zamiri
 • intransitive verb: geçişsiz fiil
 • inversion: devrik yapma
 • irregular verb: düzensiz fiil
 • main verb: temel fiil
 • modifier: niteleyici
 • mood: kip
 • negative: olumsuz cümle
 • nominative case: yalın hal
 • non-defining relative clause: tanımlamayan sıfat cümlesi
 • non-gradable adjective: olmayan gradable sıfat
 • noun: isim
 • noun clause: isim cümleleri
 • noun phrase (NP): isim tamlaması (NP)
 • object: nesne
 • objective case: ismin -i hali
 • part of speech: kelime türü
 • participle: ortaç
 • passive voice: edilgen çatı
 • past tense: geçmiş zaman
 • simple past: geçmiş zaman
 • past continuous: sürekli geçmiş
 • person: kişi
 • personal pronoun: şahıs zamiri
 • phrasal verb: deyimsel fiil
 • phrase: ifade
 • plural: çoğul
 • positive: olumlu cümle
 • possessive adjective: iyelik sıfat
 • possessive case: sahiplik durumu
 • possessive pronoun: iyelik zamiri
 • predicate: yüklem
 • prefix: önek
 • preposition: edat
 • present simple: geniş zaman
 • simple present: geniş zaman
 • present continuous: şimdiki zaman
 • present progressive: şimdiki zaman
 • present perfect: yakın geçmiş zaman
 • progressive: ilerici
 • pronoun: zamir
 • proper noun: özel isim
 • punctuation: noktalama
 • quantifier: nicelik
 • question tag: soru eklentisi
 • question word: soru kelimesi
 • reflexive pronoun: dönüşlü zamir
 • regular verb: düzenli fiil
 • relative clause: sıfat cümlesi
 • reported speech: dolaylı anlatım
 • second conditional: ikinci tip şart cümleleri
 • sentence: cümle
 • singular: tekil
 • subject: özne
 • subjunctive: dilek kipi
 • subordinate clause: yan cümle
 • suffix: sonek
 • superlative: en üstünlük durumu
 • SVO: Özne Fiil Nesne
 • syntax: sözdizimi
 • tense: zaman
 • third conditional: üçüncü tip şart cümlesi
 • transitive verb: geçişli fiil
 • uncountable nouns: sayılamayan isimler
 • usage: kullanım
 • V1: fiilin 1. hali
 • V2: fiilin 2. hali
 • V3: fiilin 3. hali
 • verb: fiil
 • voice: çatı
 • WH-questions: bilgi soruları
 • question word: soru kelimesi
 • word order: kelime sırası
 • yes-no question: evet-hayır sorusu
 • zero conditional: sıfır tip şart cümleleri


İngilizce dilbilgisi terimlerinin Türkçesini tahmin edin:

Aşağıda üzerinde İngilizce dilbilgisi terimleri (language terminology) yazılı olan kartlar göreceksiniz. Bu kartların üzerinde yazılı kelimenin anlamını tahmin edin. Cevabınızı kontrol etmek için karta dokunun.
 • dependent clause
  bağlı cümle
 • interrogative
  soru
 • syntax
  sözdizimi
 • comparative adjective
  karşılaştırmalı sıfat
 • continuous
  devam eden
 • SVO
  Özne Fiil Nesne
 • usage
  kullanım
 • countable noun
  sayılabilir isim
 • punctuation
  noktalama
 • imperative
  emri kipi
 • negative
  olumsuz cümle
 • third conditional
  üçüncü tip şart
 • contraction
  kısltma
 • indirect speech
  dolaylı anlatım
 • adverb
  zarf
 • simple past
  geçmiş zaman

Türkçe dilbilgisi terimlerinin İngilizcesini tahmin edin:

Aşağıda üzerinde Türkçe dilbilgisi terimleri yazılı olan kartlar göreceksiniz. Bu kelimelerin İngilizce anlamını tahmin edin. Cevabınızı kontrol etmek için karta dokunun.
 • kelime türü
  part of speech
 • dönüşlü zamir
  reflexive pronoun
 • kişi
  person
 • sayılamayan isimler
  uncountable nouns
 • soru
  interrogative
 • şimdiki zaman
  present continuous
 • devrik yapma
  inversion
 • geniş zaman
  present simple
 • geniş zaman
  simple present
 • temel fiil
  main verb
 • geçmiş zaman
  simple past
 • sahiplik durumu
  possessive case
 • bilgi soruları
  WH-questions
 • noktalama
  punctuation
 • iyelik sıfat
  possessive adjective
 • soru kelimesi
  question word

İngilizce dilbilgisi terimleri – Kelime testi:

Aşağıda verilen kelimenin anlamını listeden seçiniz. Her doğu seçenek size puan kazandıracaktır.

Question: Puan:
a)
b)
c)
d)

Aşağıdaki yuvarlak dinleme düğmesine basarak sesi dinleyin ve hangi resim olduğunu bulun. Her doğu seçenek size puan kazandıracaktır.

Question: Puan:
   
a)
b)
c)
d)

Aşağıdaki resimde verilen varlığın İngilizcesini boşluğa yazın ve puan kazanın.

Question: Points:
 

Aşağıdaki yuvarlak düğmeye basarak sesi dinleyin ve duyduğunuz kelimeyi boşluğa yazın. Doğru yazmak size puan kazandıracaktır.

Question: Points:
   

İngilizce dilbilgisi terimleri – Anlamını yazma testi:

Aşağıda verilen kelimenin anlamını boşluğa yazın. Doğru yazım size puan kazandıracaktır.

Question: Points:

İngilizce dilbilgisi terimlerini anlamlarını eşleştirme alıştırması:

Aşağıda dilbilgisi terimlerini hakkındaki İngilizce kelimeleri tutup Türkçeleri üzerine bırakarak eşleştiriniz. Doğru eşleştirince aralarında renkli bir çizgi sabit kalacaktır.